Программа

 

 

 

Семинар бағдарламасы
 «Қазақстан – ашық мүмкіндіктер елі»

«Казахстан – страна открытых возможностей»
Программа семинара

 

Cәуір, 2017.
Қазақстан Республикасы, Алматы

 

 

«Қазақстан – ашық мүмкіндіктер елі»

«Казахстан – страна открытых возможностей»
 

Өткізілу уақыты/Время проведения: 18-19 сәуір 2017 жыл/18-19 апреля 2017 года

18 сәуір – ашылу. Жалпы отырыс. Өту орны: Ықылас атындағы Халық аспаптар музейі, Алматы қ., Зенков көш., 24/А (Гоголь көш. қиылысы). Сағ.: 10.00 – 16.30                                                                                                   18 апреля – открытие. Общее заседание. Место проведения: Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, г. Алматы, ул. Зенкова, 24/А (уг.ул. Гоголя).  Время: с 10.00 - 16.30
              19 сәуір – бағыттар бойынша отырыс. Өту орны: Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана, Бөгенбай батыр көш., 214,
Сағ.: 9.30 – 13.00                                                                                      19 апреля – заседание  по направлениям. Место проведения: РБНСГ, Богенбай батыра, 214. Время: с 9.3012.30                                                                                                                                                                                                                

Жауапты ұйым /Ответственная организация: РММ «Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана» / РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Министерства культуры и спорта РК (РБНСГ);

«Жігер» мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жастар ұйымы» ҚБ / Общественное Объединение «Молодёжная Организация Людей с Ограниченными Возможностями «Жiгер» (Республика Казахстан).

Қатысушылар/Участники:

Мемлекеттік ұйымдар/Государственные организации:

РММ «Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана» / РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Министерства культуры и спорта РК (РБНСГ);

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (Российская Федерация)

Зағиптар және естімейтіндерге арналған республикалық арнайы кітапхана (Қырғызстан Республикасы) / Республиканская специализированная библиотека для слепых и глухих (Республика Кыргызстан)

 «Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Ақтөбе облыстық арнайы кітапханасы», Ақтөбе қаласы / «Актюбинская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Актюбинск

 

«С. Сейфуллин атындағы Алматы әмбебап кітапханасы жанындағы арнайы бөлім», Талдықорған қаласы / «Специальный отдел для незрячих и слабовидящих граждан Алматинской универсальной библиотеки имени С. Сейфуллина», г. Талдыкорган

 

ОКЖ Астана қалалық арнайы кітапханасы, Астана қаласы / Астанинская городская специальная библиотека ЦБС, г.  Астана

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Атырау облыстық арнайы кітапханасы», Атырау қаласы / «Атырауская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Атырау

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы», Өскемен қаласы / «Восточно-Казахстанская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Усть-Каменогорск

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Жамбыл облыстық кітапханасы», Тараз қаласы / «Жамбылская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Тараз

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Батыс Қазақстан облыстық кітапханасы», Орал қаласы  / «Западно-Казахстанская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан»,   г. Уральск

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Көкшетау қалалық арнайы кітапханасы», Көкшетау қаласы / «Кокшетауская городская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Кокшетау

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Қостанай облыстық кітапханасы», Қостанай  қаласы / «Костанайская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Костанай

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Қызылорда облыстық кітапханасы», Қызылорда қаласы / «Кызылординская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан»,   г. Кызылорда

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана, Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының филиалы», Ақтау қаласы / «Библиотека для незрячих и слабовидящих  граждан, филиал Мангистауской областной универсальной библиотеки», г. Актау

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Павлодар облыстық кітапханасы», Павлодар қаласы / «Павлодарская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», г. Павлодар

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Петропавл қалалық кітапханасы», Петропавл қаласы / «Петропавловская городская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан»,    г. Петропавловск

 

«Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Оңтүстік Қазақстан облыстық кітапханасы» Шымкент қаласы / «Южно-Казахстанская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан»,   г. Шымкент

 

Қоғамдық ұйымдар /Общественные организации:

«Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі / Общественное объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью «ШЫРАК» (Республика Казахстан)

«Тең мүмкіндіктер» әлеуметтік орталығы (Қырғызстан Республикасы) / Социальный центр "Равные возможности" (Республика Кыргызстан)

«Жігер» мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі / Общественное Объединение «Молодёжная Организация Людей с Ограниченными Возможностями «Жiгер» (Республика Казахстан).

«Көмектес» көз мүгедектерінің қоғамдық қайырымдылық қоры / Общественный благотворительный фонд инвалидов по зрению «Комектес» (Республика Казахстан)

«Үміт» естімейтін азаматтарды қолдау орталығы  / «Үміт» центр подддержки глухих (Республика Казахстан)

«Ақ таяқ» қоғамдық бірлестігі (Ресей Федерациясы, Екатеринбург) / ОО "Белая трость" (Российская Федерация, Екатеринбург)

Басқалар /Другие:

Назарбаев Университеті / Назарбаев Университет

«Авиценна» тәжік мәдениет орталығы / Таджикский культурный центр «Авиценна»

Мысыр мәдениет орталығы / Египетский культурный центр

"JICA" Халықарылық Әріптестік Жапон Агентігі / Японское Агенство Международного Сотрудничества "JICA"

«Baum Retek» Соқырларға арналған тауарлар / Продукция для слепых «Baum Retek», Германия

Негізігі тыңдау және талқылау тақырыптары: түрлі елдердегі мүмкіндігі шектеулі адамдардың жағдайы; БҰҰ Мүгедектер туралы конвенцияны ратификациялағаннан кейінгі мүмкіндігі шектеулі адамдардың жағдайларының өзгеруі; ақпаратқа қолжетімділік мәселелері: білім алу, кітап шығару; зағиптарға арналған сандық кітаптар шығару; қорашаған ортаның қолжетімділігі мәселелері; мүмкіндігі шектеулі адамдар өміріндегі спорт; зағиптарды еңбекпен қамтамасыз ету және т.с.с.

Основные темы слушания и обсуждения: общее положение людей с ограниченными возможностями в разных странах;  изменения положении людей с ограниченными возможностями после ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов; вопросы доступа к информации: образование, книгопечатание; стандарты выпуска цифровых книг для незрячих; вопросы доступности окружающей среды; спорт в жизни людей с ограниченными возможностями; вопросы трудоустройства незрячих и т.п.

Модераторлар /Модераторы:

Пархат Юсупджанов, Жігер» мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі президенті, «Болашақ» бағдарламасының түлегі, Мемлекеттік басқару магистрі, Индиана университеті, АҚШ, Адамзат дамуы саясаты және тәжірибе бойынша магистр, Женева Жоғары Институты, Швейцария, ДАСКИН (Duskin) мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған Жапония Үкіметі көшбасшылық бағдарламасының түлегі, Камбоджа Тәуелсіз Өмір орталығы директорының кеңесшісі / президент ОО «Молодёжная Организация Людей с Ограниченными Возможностями «Жiгер» (Республика Казахстан), выпускник программы "Болашак", Магистр государственного управления (МПА), Университет Индианы, США, Магистр по политике и практике человеческого развития, Высший Институт Женевы, Швейцария, выпускник программы лидерства в Японии для людей с ограниченными возможностями Duskin, советник директора Центра Независимой Жизни PPCIL, Камбоджа.

Кенжеғул Сейітжан, «Бағыт» коммерциялық емес ұйымның директоры, Қазақстан голбол федерациясы құрушыларының бірі, «Жігер» мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі құрушыларының бірі, «Мүгедектерді оңалту және бейімдеу қоғамдық қоры» құрушыларының бірі және президентінің орынбасары, көшбасшылық және білім саласын басқару магистрі, Англия, (University of reading), ДАСКИН (Duskin) мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған Жапония Үкіметі көшбасшылық бағдарламасының түлегі. Жартасқа өрмелеу спорты бойынша Қазақстан чемпионы, 2016 жылғы Әлем чемпионатының 7 орын иегері /  директор некоммерческого учреждения «Бағыт», соучредитель федерации голбола Казахстана, соучредитель ОО «Молодёжная Организация Людей с Ограниченными Возможностями «Жiгер», соучредитель и заместитель президента «Общественного объединения инвалидов реабилитации и адаптации», магистр управления в сфере образования и лидерство (Англия, University of reading), выпускник программы лидерства в Японии для людей с ограниченными возможностями Duskin. Чемпион Казахстана по скалолазанию, 7-место в Чемпионате Мира-2016 по скалолазанию.

Касиет Омарова, «Аржан» қоғамдық қорының басшысы. Мүгедектігі бар адамдардың үкіметтік емес ұйымдары жұмысы саласында 12 жылдық тәжірибесі бар. Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің жетекші маманы қызметін атқарған, туризм, білім, көлік салалары бойынша мемлекеттік органдар жанындағы жұмыс топтарының мүшесі. Мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі, Қазақстан Республикасында  Әлеуметтік туризмнің негізін салушы. Суретші, Алматы қаласында 2 екі жеке көрмесі өтті, 10 халықаралық көрмелерге қатынасқан. Алматы қаласы  Әкімдігінің «Ең сенімді әлеуметтік әріптес» номинациясы бойынша «Өрлеу» сыйлығының иегері, Республикалық мүгедектер конфедерациясынан мәдениетке қосқан үлесі үшін «Жаншуақ» сыйлығының иегері / руководитель Общественного Фонда "Аржан". Имеет 12 - летний опыт работы в НПО людей с инвалидностью, а также опыт работы в Министерстве по инвестициям и развитию РК, член рабочих групп при государственных органах в сфере туризма, образования, транспорта. Магистр Государственного и местного управления. 7- летний опыт работы в сфере социального туризма. Художница, 2 персональные выставки в Алматы, участвовала в 10 международных выставках. Обладательница Премии "Өрлеу" по номинаций "Самый надежный социальный партнер" от Акимата г. Алматы, Премии "Жаншуақ" за вклад в культуру от Республиканской Конфедерации инвалидов.

Тіл / Язык: қазақ тілі/казахский, орыс тілі/русский, ағылшын тілі/английский

Шара барысы / Ход мероприятия:

 

1 күн/день. 18 сәуір/апреля.  Сағ.:/Вр.: 10.00 – 16.30. Ықылас атындағы Халық аспаптар музейі, Алматы қ., Зенков көш., 24/А (Гоголь көш. қиылысы)/ Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа,      г. Алматы, ул. Зенкова, 24/А (уг.ул. Гоголя). 

 

Тіркеу/Регистрация: 9.00 – 9.45. Көрме қарау/ Просмотр/обзор выставок. Музей залдарына экскурсия/ Экскурсия по залам музея.  Концерттік нөмірлер/Концертные номера.

 

10.00. Жалпы отырыс/Пленарное заседание: «Ағымдағы әлемдегі мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірі мен қызметтері» / «Жизнь и деятельность лиц с ограниченными возможностями в современном мире»

Модератор - Пархат Юсупджанов, Жігер» мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі президенті / президент ОО «Молодёжная Организация Людей с Ограниченными Возможностями «Жiгер»

Алғы сөздер/Вступительные слова: (15 мин.)

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің өкілі / Представитель Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Ерлікбай Бессатұлы Әлімқұлов, РММ «Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана» директоры / Ерликбай Бессатович Алимкулов, директор РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Министерства культуры и спорта РК (РБНСГ).

Доктор Хемдан Ибрагим,  Мысыр мәдениет орталығының директоры / директор Египетского культурного центра.

"JICA" Халықарылық Әріптестік Жапон Агентігі / Японское Агенство Международного Сотрудничества "JICA".

Ташпулатов Бекпулат Ташпулатович,  «Авиценна» тәжік мәдениет орталығының төрағасы / председатель Таджикского культурного центра «Авиценна».

****

10.15. Негізігі баяндама/Основной доклад: «БҰҰ Мүгедектер туралы конвенциясын ратификациялаудан кейінгі Қазақстан» / «Казахстан в свете Ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов», Ляззат Калтаева, Алматы қаласы Маслихаты депутаты, ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің кеңесшісі, ҚР Президенті жанындағы Әйелдер ісі және отбасы-демографиялық саясат бойынша Ұлттық комиссияның мүшесі, мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы Үйлестіру кеңесінің мүшесі, «Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер қауымдастығы» ҚБ-нің және «Мүгедектігі бар адамдардың Орта Азиялық Форумы» ЗТБ-нің төрайымы / депутат Маслихата города Алматы, советник министра труда и социальной защиты населения РК, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, член Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" и ОЮЛ "Центрально-Азиатский Форум людей с инвалидностью". (10-15 мин.)

10.30. «Арнайы кітапханалардың кедергісіз орта құру және қолдану саласындағы орталық ретіндегі мәні» / «Специальная библиотека как центр компетенции в области формирования и потребления безбарьерной среды» - Лесневский Ю.Ю., Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Новосібір облыстық арнайы кітапханасының директоры (Ресей Федерациясы) / директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (Российская Федерация) (10-15 мин.)

10.45 – үзіліс/перерыв. (15 мин)

11.00. «АҚШ мүмкіндігі шектеулі адамдардың спорты, оның ішінде жартасқа өрмелеу туралы» / «О спорте людей с ограниченными возможностями в США, в частности о скалолазании» - Карима Батс, (видео-қосылу/видео-подключение) (10-15 мин.)

11.15. «Тең мүмкіндіктер» әлеуметтік орталығының негізгі қызметтері, мемлекетік және халықаралық жобаларға қатынасу» / «Об основных направлениях деятельности Социального центра "Равные возможности", участие в страновых и международных проектах», Юсупханов Ахмадхон Юсупханович, «Тең мүмкіндіктер» әлеуметтік орталығының жоба-менеджері (Қырғызстан Республикасы) / проект-менеджер социального центра "Равные возможности" (Республика Кыргызстан) (10-15 мин.)

11.30. «Қазақстан Республикасында инклюзивті білім алудың дамуы: саясат және болашағы» / «Развитие инклюзивного образования в РК: политика и перспективы», Зият Абдыкаимов, асссистивтік технологиялар мен қолжетімділік бойынша сарапшы-менеджер, инклюзивті білімге бағытталған «Білім алу саласындағы басқару» мамандығы бойынша Назарбаев Университеті Жоғары білім мектебі магистрі, 2014 жылы АҚШ-та оқыған / эксперт-менеджер по ассистивным технологиям и доступности, магистр Высшей школы образования Назарбаев Университета по специальности "Управление в сфере образования" с фокусом в инклюзивном образовании, проходил обучение в Индианском Университете, США, в 2014 г. (10-15 мин.)

11.45. «Халықтың рухани-адамгершілік дәстүрлеріне бейімдеу – қолжетімді орта құрудағы актуальды және сұраныстағы мақсат» / «Приобщение к духовно-нравственным традициям народа – актуальная и востребованная задача построения доступной среды», Протоиерей Андрей Фёдоров, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған регионаралық әлеуметтік-мәдени жобаларға белсенді қатысушы / настоятель прихода во имя святителя Николая Чудотворца Новосибирской Митрополии, активный участник межрегиональных социокультурных проектов, адресованных незрячим и слабовидящим гражданам. (Российская Федерация)  (10-15 мин.)

12.00. «Көзі көрмейтіндерге арналған тауарлар» / «О продукциях для слепых»,  Иозеф Эндер, «Baum Retek» компаниясы / компания «Baum Retek», Германия (видео-қосылу/видео-подключение) (10-15 мин.)

12.15. «Шексіз мүмкіндіктер аумағы: бәріміз қосылайық» - Назарбаев Университетінде кедергісіз орта құру бойынша жоба / «Территория безграничных возможностей: включаемся все». Проект по формированию безбарьерной среды в Назарбаев Университете, Кабиева Мадина, Назарбаев Университеті кітапханасы көмекші құралдар мен қолжетімділік бойынша менеджер / менеджер по вспомогательным технологиям и доступности Библиотеки Назарбаев Университета (10-15 мин.)

12.30. «Социальная Адаптация Трудовая Реабилитация» мекемесімен әзірленген зағиптарға арналған JAWS бағдарламсы және оқитын машинаның қазақ тіліне бейімделген оқу синтезаторын таныстыру / Презентация программы JAWS и читающей машины для незрячих с синтезатором речи на казахском языке, разработанное САТР,  Дядюля Сергей Эдуардович,  сату және құқық бөлімінің менеджері /менеджер отдела продаж и правового обеспечения.

 

Түскі ас/Обед - 13.00 -14.30

 

 

14.30 –16.30. Секция: «Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт және туризм» /«Спорт и туризм для людей с ограниченными возможностями».

Талқылау тақырыптары/Темы для обсужения:  мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған дәстұрлі және жаңа спорт түрлері. Қазақстан және шетелдердің тәжірибелері / традионные и новые виды спорта для людей с ограниченными возможностями. Опыт Казахстана и зарубежных стран.

Модератор: Кенжегул Сейтжан, «Бағыт» коммерциялық емес ұйымның директоры, Қазақстан голбол федерациясы құрушыларының бірі / директор некоммерческого учреждения «Бағыт», соучредитель федерации голбола Казахстана.

Касиет Омарова, «Аржан» қоғамдық қорының басшысы, зағиптарға арналған туризм, фильмдер, қойылымдарға тифлотүсініктемелер беру жобаларын бастаушы /руководитель общественного фонда «Аржан», инициатор проектов Туризм для незрячих, тифлокоментарии фильмов, спектаклей.

Баяндамалар/Выступления:

«Естімейтін адамның ерікті (волонтер) болған тәжірибесі» /«Опыт волонтерства глухого человека»,  Уразалиев Д., Универсиада-2017-ның бірінші және жалғыз мүмкіндігі шектеулі волонтері / первый и единственный волонтер Универсиады-2017 с ограниченными возможностями.

«АҚШ мүмкіндігі шектеулі адамдардың спорты, оның ішінде велоспорт туралы» / «О спорте людей с ограниченными возможностями в США, в частности о велоспорте» Jonaton Epstein, (видео-қосылу/ видео-подключение).

«Қазақстандағы зағиптарға арналған туризм туралы» / «О туризме для незрячих в Казахстане», Касиет Омарова, «Аржан» қоғамдық қорының басшысы / руководитель Общественного Фонда "Аржан".

«Туризм, спорт туралы», мастер-класс / «О туризме, о спорте», мастер-класс, Олег Борисович Колпащиков, «Ақ таяқ» қоғамдық бірлестігінің президенті (Екатеринбург, Ресей Федерациясы) / президент общественного объядинения "Белая трость" (Екатеринбург, Российская Федерация)

«28 гвардияшы-панфиловшылар паркіне» тифлотүсініктемемен саяхат / Экскурсия по «Парку 28 гвардейцев-панфиловцев» с тифлокомментариями.

 

16.30. бірінші күннің аяқталуы/завершение первого дня


2 күн/день. 19 сәуір/апреля.  9.30 – 13.00

9.00 – 9.30 – регистрация в РБНСГ. Обзор выставки.

 

9.30 – 11.00. Секция: «Қала зағиптарды қабылдайды» / «Город услышит незрячих».

 

Талқылау тақырыптары / Темы для обсуждения: мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қала инфрақұрылымдарының қолжетімділігі / вопросы доступности инфраструктуры городов для людей с ограниченными возможностями.

Модератор: Пархат Юсупджанов, Жігер» мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі президенті / президент ОО «Молодёжная Организация Людей с Ограниченными Возможностями «Жiгер» (Республика Казахстан)

 

«Көрудің ерекше қабілеті» видео-ролигін қарау / Просмотр видео-ролика «Особый дар видеть» (7 мин.)

Жоба қорытындсы/Подведение итога проекта – «Қолжетімді инфрақұрылым – зағип және нашар көретін адамдардың тәуелсіз өмірге қадамы» / «Доступная инфраструктура - шаг к независимой жизни незрячих и слабовидящих людей».

 

Алмалы және Түрксіб аудандары Халыққа қызмет көрсету орталықтары, Орталық стадион, М.Әуезов атындағы Қазақ драма тетары, Көз аурулары ҚазҒЗИ,  «Арман кинотеатры» және «Магнум» сауда жүйесі өкілдері / Представители ЦОН Алмалинского и Турксибского районов, Центрального Стадиона, Казахского театра драмы им. М. Ауэзова, КазНИИ глазных болезней, Киноцентра "Арман" и торговой сети "Магнум".

 

11.00 -11.15. үзіліс/перерыв

11.15 – 13.00 Секция: «Ұлы алты нүкте»: «Брайль» болған, бар және зағип адамдарды оңалтудың жетекші құралы болып қала береді» / «Великое шеститочие»: «Брайль» был, есть и будет ведущим средством реабилитации незрячих людей».                          

Талқылау тақырыптары / Темы для обсуждения: Брайль жүйесін сақтау, кітапшығару, «DAISY» халықаралық стандарты және т.с.с. / сохранение системы Брайля, книгоиздание, международный стандарт «DAISY» и т.п.

Модератор: Ажибеков А.С., «сөйлейтін» және Брайль кітаптарын шығару бөлімінің жетекшісі / руководитель отдела выпуска «говорящей» и Брайлевской книги

Баяндамалар/Выступления:

«Қазақстана Брайль қаріпімен кітапшығару: уақыт талаптары» / «Книгоиздание шрифтом Брайля в Казахстане: вызовы времени» - Джумабеков Максут Тайнович, республикалық кітапхана директорының орынбасары / заместитель директора РБНСГ.

«Әлеуметтік нәтижелер кітапханасы – әріптестік және жаңғыру жолы» / «Библиотека социальных результатов – путь партнерства и преобразований» - Лесневский Юрий Юрьевич, Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Новосібір облыстық арнайы кітапханасының директоры (Ресей Федерациясы) / директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (Российская Федерация).

«Қырғызстандағы арнайы мектептер оқулықтарын Брайльмен шығару» / «Брайлевская печать учебников для спецшкол в Кыргызстане», Мешечко Николай Иванович, «Тең мүмкіндіктер» әлеуметтік орталығының арнайы пәндер оқытушысы, Брайльше шығару бойынша сарапшы (Қырғызстан Республикасы) / преподаватель спецдисциплин социального центра "Равные возможности", эксперт по Брайлевской печати, имеет инвалидность по зрению 2 группа, (Республика Кыргызстан)

Өтініш бойынша қосымша баяндамалар. Талқылау / Дополнительные выступления по желанию.  Дискуссия.

12.30. Жабылуы/Закрытие. Республикалық кітапхананың Жеке қызмет көрсету залы, 2 қабат / Зал индивидуального обслуживания РБНСГ, 2 этаж.

Ерлікбай Бессатұлы Әлімқұлов, РММ «Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана» директоры / Ерликбай Бессатович Алимкулов, директор РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Министерства культуры и спорта РК (РБНСГ).

13.00 - 14.30 «Атамекен» кафесінде қатысушыларға түскі ас /                                          обед для участников в кафе «Атамекен»

14.30 – 15.30 – ҚР арнайы кітапханаларының өкілдерімен Е.Б. Әлімқұлоовтың кездесуі / Встреча директора РБНСГ Е.Б. Алимкулова с представителями специальных библиотек РК

 

 

 

 

 

 

>